Vzdelávací program

Školský vzdelávací program

V školskom roku 2015/2016 je Materská škola Neporadza zapojená do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do praxe. V rámci účasti v pilotnej fáze má podpísanú Dohodu o spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. V spolupráci s ŠPÚ sa bude v termíne od septembra 2015 do decembra 2015 realizovať tvorba inovovaného Školského vzdelávacieho programu. V súčasnosti sa výchova a vzdelávanie realizujú v súlade s inovovaným ŠVP (vzdelávacie štandardy iŠVP) http://www.statpedu.sk/clanky/pilotna-faza-zavadzania-inovovaneho-svp-pre-ms

 

DENNÝ PORIADOK

 

    Čas       

 

                                      Činnosti

 

 

 

      6:30

Otvorenie MŠ, schádzanie detí

Hry a činnosti podľa výberu detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Zdravotné cvičenie

  8:30-9:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)desiata

 9:00- 9:30

Vzdelávacia aktivita

 9:30-11:30

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

11.30-12.00

 12.00-14.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)obed

Osobná hygiena –  odpočinok

14:00-14:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie),  olovrant zdravotné cvičenie


14:30-15:36

Vzdelávacia aktivita
Hry a činnosti podľa výberu detí

Hodnotenie dňa